Dzieje wsi pomorskiej - Geschichte des pommerschen Dorfs

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa DZIEJE WSI POMORSKIEJ pod kierownictwem naukowym prof. Radosława Gazińskiego i dr. Andrzeja Chludzińskiego
Kłopotowo/Klaptow, gmina Dygowo/Gemeinde Degow, powiat kołobrzeski/Landkreis Kolberg
15.–17. maja/Mai 2009
8. Internationale Wissenschaftliche Konferenz GESCHICHTE DES POMMERSCHEN DORFES unter der wissenschaftlichen Leitung von Prof. Dr. Radosław Gaziński und Dr. Andrzej Chludziński

Program/Tagesordnung
15 maja (piątek) ◊ 15. Mai (Freitag)
9.00 Otwarcie konferencji ◊ Konferenzeroffnung
– mgr Marek Zawadzki – wojt gminy Dygowo/Vorsteher der Gemeinde
Degow
– Janusz Fijałkowski – przewodniczący Rady Gminy w Dygowie/Vorsitzender
des Gemeinderates in Degow
– mgr Dorota Gruchała – sekretarz gminy Dygowo/Sekretarin der Gemeinde
Degow
– mgr Sylwia Jońska – dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty i Kultury
w Dygowie/Direktorin der Gemeindegruppe fur Bildung und Kultur
in Degow
– prof. Radosław Gaziński i dr Andrzej Chludziński – kierownicy Konferencji/
Leiter der Konferenz
– mgr Monika Dąbrowska-Piesik – tłumaczka/Dolmetscherin
9.30 Wystąpienia prelegentow ◊ Vortrage der Teilnehmer
Joanna Chojecka (Koszalin/Koslin), Źródła do badań nad dziejami wsi
pomorskiej w zasobie Archiwum Państwowego w Koszalinie ◊ Quellen
für die Untersuchungen über die Geschichte des pommerschen Dorfes im
Bestand vom Staatsarchiv in Köslin
Jowita Kęcińska (Słupsk/Stolp), Wczesnośredniowieczna osada krajeńska
w literackim ujęciu Konrada Kaczmarka (na podstawie powieści „Obelnik”
i „Stolemowe znamię”) ◊ Frühmittelalterliche Krajna – Siedlung in einer
literarischen Auffassung von Konrad Kaczmarek (aufgrund der Romane
„Obelnik“ und „Stolemowe znamię“)
Hauke Fehlberg (Berno/Bern), Fortschritte bei der geografischen Differenzierung
der Landbevölkerung Hinterpommerns anfangs des 18. Jahrhunderts.
Erste Ergebnisse systematischer Auswertungen der „Blankensee‘schen Hufenklassifikation“
von 1717/1718 ◊ Postępy przy geograficznym zróżnicowaniu
ludności wiejskiej Pomorza Tylnego na początku XVIII wieku.
Pierwsze wyniki systematycznych analiz „Blankensee‘schen Hufenklassifikation“
z lat 1717/1718
11.00 Przerwa na kawę i herbatę ◊ Kaffe- und Teepause
Tomasz Rembalski (Gdynia/Gdingen – Gdańsk/Danzig), Obraz drobnej
szlachty kaszubskiej z okolic Bytowa w świetle akt sądowych (wybrane
przykłady z XVII–XVIII wieku) ◊ Das Bild des kaschubischen Kleinadels
aus der Umgebung von Bütow aufgrund der Gerichtsakten (gewählte
Beispiele aus dem 17. und 18. Jahrhundert)
Aneta Heinrich (Koszalin/Koslin), Biblioteki wiejskie w rejencji koszalińskiej
w pierwszej połowie XIX wieku ◊ Dorfbibliotheken im Kösliner
Regierungsbezirk in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
Katarzyna Woniak (Augsburg), Glietzig – Klępnica. Autobiographische
Erinnerung von Famile Birkholz an die ehemalige Heimat ◊ Glietzig
– Klępnica. Autobiograficzne wspomnienia rodziny Birkholz o byłej ojczyźnie
Zbigniew Sobisz (Słupsk/Stolp), Parki wiejskie gminy Będzino ◊ Dorfpärke
der Gemeinde Alt Banzin
13.30 Dyskusja ◊ Diskussion
14.00 Obiad ◊ Mittagessen

15.00 Wystąpienia prelegentow ◊ Vortrage der Teilnehmer
Andrzej Chludziński (Pruszcz Gdański/Praust), Antroponimy równe nazwom
wsi pomorskich w „Liber beneficiorum domus Corone Marie prope
Rugenwold (1406–1528)”, cz. III ◊ Die den pommerschen Dorfsnamen
gleichen Anthroponyme in „Liber beneficiorum domus Corone Marie
prope Rugenwold (1406–1528)”, Teil III.
Arkadiusz Rzepkowski (Łodź/Lodz), Struktura społeczna ludności wiejskiej
województwa pomorskiego w dwudziestoleciu międzywojennym
◊ Soziale Struktur der Dorfbevölkerung der pommerschen Wojewodschaft
in der Zwischenkriegszeit
Hermann Seils (Negast), Die Bauern in den Eigentumsdörfern der Stadt
Stolp im 16., 17. und am Anfang des 18. Jahrhunderts ◊ Chłopi w wioskach
należących do miasta Słupska w XVI, XVII i na początku XVIII
wieku
16.30 Dyskusja ◊ Diskussion
17.00 Przerwa na kawę i herbatę ◊ Kaffe- und Teepause
17.30 Film etnograficzny Ścinanie kani, reż. Alicja Szczypta ◊
Ethnographischer Film Milanschneiden, Regie: Alicja Szczypta
18.30 Dyskusja ◊ Diskussion
16 maja (sobota) ◊ 16. Mai (Samstag)
9.00 Wystąpienia prelegentow ◊ Vortrage der Teilnehmer
Radosław Gaziński (Szczecin/Stettin), Znaczenie rolnictwa w gospodarce
małego miasta pomorskiego na przykładzie Szczecinka ◊ Die Bedeutung
der Landwirtschaft für eine pommersche Kleinstadt am Beispiel von
Neustettin
Anna Kwaśniewska (Gdańsk/Danzig), Jak rzemieślnicy stali się twórcami
ludowymi. Proces przemian garncarstwa i kaflarstwa na Kaszubach
od końca XIX wieku do czasów współczesnych ◊ Wie Handwerker
zu Volkskünstler wurden. Das Veränderungsprozess des Töpfer- und Kachelnhandwerks
in Kaschuben vom Ende des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart
Hanna Łopatyńska (Toruń/Thorn), Pomorska kronika kryminalna
z drugiej połowy XIX wieku (na podstawie wiadomości z czasopisma
„Pielgrzym”) ◊ Pommersche Kriminalchronik aus der 2. Hälfte des
19. Jahrhunderts (aufgrund der Nachrichten aus der Zeitschrift „Pielgrzym/
Pilger”)
Heinz Radde (Zurich), Nomen est Omen – Ortsnamen pommerscher Dörfer
im Dienste der Politik des 20. Jahrhunderts ◊ Nomen est Omen – Nazwy
pomorskich wsi w służbie polityki XX wieku
11.00 Dyskusja/Diskussion
11.30 Przerwa na kawę i herbatę ◊ Kaffe- und Teepause
Wojciech Mielewczyk (Szreniawa/Marienberg), Pruskie osady rentowe
na Pomorzu Gdańskim w latach 1886–1920 ◊ Preußische Rentenansiedlungen
in Pommerellen in den Jahren 1886–1920
Jacek Wesołowski (Berlin), Wieś pomorska w literaturze – zagadnienia
teoretycznoliterackie ◊ Das pommersche Dorf in der Literatur. Theoretisch-
literarische Fragen
Maria Witek, Waldemar Witek (Szczecin/Stettin), Tradycje regionalne
w życiu mieszkańców Zdrojów – dzielnicy Szczecina. Cz. III: Zwyczaje
codzienne i wiedza ludowa ◊ Regionale Traditionen im Leben der Einwohner
von Finkenwalde – dem Stettiner Viertel. Teil III. Alltagsbräuche
und Volkswissen

Christoph Langner (Stralsund), Beiträge zur Tierzucht in Vorpommern
von ihren Anfängen, besonders von 1945 bis 1990 ◊ Hodowla zwierząt
na Pomorzu Przednim od jej początków, szczególnie w latach
1945–1990
13.30 Dyskusja ◊ Diskussion
14.00 Obiad ◊ Mittagessen
15.00 Wystąpienia prelegentow ◊ Vortrage der Teilnehmer
Sylwia Wesołowska (Szczecin/Stettin), Kształtowanie sieci wiejskich bibliotek
publicznych na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1965 ◊ Gestaltung
des Netzes von öffentlichen Dorfsbibliotheken im Westpommern
in den Jahren 1945–1965
Andrzej Groth (Słupsk/Stolp), Agrarne miasteczka pomorskie w latach
1772–1815 ◊ Pommersche Agrarkleinstädte in den Jahren 1772–1815
Renata T. Korek (Trzebiatow/Treptow a.R.), Historia wsi Trzeszyn po
1945 roku. O prawosławnej mniejszości w powiecie gryfickim ◊ Die Geschichte
des Dorfes Tressin nach dem Jahr 1945. Über die griechisch-orthodoxe
Minderheit im Greifenberger Kreis
16.00 Dyskusja ◊ Diskussion
16.30 Prezentacja filmu/Vorfuhrung des Filmes
Jurgen Buch, Achim Hippel (Berlin), Neuland – deutsch-polnische Annäherungen
in Dassow/Nowa Ziemia – polsko-niemieckie zbliżenia
w Daszewie
17.30 Dyskusja/Diskussion
18.00 Objazd po zakątkach gminy Dygowo i okolicy ◊ Eine Rundfahrt
zu den Sehenswurdigkeiten der Gemeinde Degow und Umgebung
20.00 Spotkanie towarzyskie przy ognisku ◊ Gemeinsames
Treffen beim Feue
17 maja (niedziela) ◊ 17. Mai (Sonntag)
10.00 Wystąpienia prelegentow ◊ Vortrage der Teilnehmer
Adela Kuik-Kalinowska (Słupsk/Stolp), Mężczyźni Pomorza. Z problematyki
antropologii literatury kaszubsko-pomorskiej ◊ Männer Pommerns.
Aus der Problematik der Anthropologie der kaschubisch-pommerschen
Literatur
Dariusz Wybranowski (Szczecin/Stettin), Własność wiejska na obszarze
Szczecina i okolic w pierwszej połowie XIV wieku ◊ Dorfeigentum auf
dem Gebiet von Szczecin/Stettin und Umgebung in der ersten Hälfte des
14. Jahrhunderts
Anna Weronika Brzezińska (Poznań/Posen), Relacje między ludnością
polską a niemiecką na Żuławach po 1945 roku we wspomnieniach osadników
◊ Verhältnisse zwischen der polnischen und deutschen Bevölkerung
im Werder nach 1945 in Erinnerungen von Ansiedlern
11.30 Przerwa na kawę i herbatę ◊ Kaffe- und Teepause
Lucyna Warda-Radys (Gdańsk/Danzig), Zawołania na zwierzęta w Krajnie
◊ Tieranrufe in Krajna
Tomasz Siemiński (Bytow/Butow), O potrzebie zbierania i badania folkloru
pomorskiego ◊ Über das Bedürfnis die pommersche Folklore zu sammeln
und zu untersuchen
13.00 Dyskusja ◊ Diskussion
13.30 Podsumowanie i zakończenie konferencji ◊ Resumee und
Beendigung der Konferenz

Event: 15.05.2009 - 00:00 - 17.05.2009 - 13:30
Vollständiger Text/ cały tekst:
Veröffentlichung/ data publikacji: 03.05.2009