Rozmowy o metropolii - Spotkanie w Policach

W Policach odbyło się walne posiedzenie Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Jego głównymi tematami były system wspólnego transportu zbiorowego oraz plany rozwoju transgranicznego regionu metropolitalnego Szczecina.
- Podczas spotkania zawarto porozumienie w sprawie podjęcia wspólnych prac nad koncepcją transgranicznego rozwoju polskiej części szczecińskiego obszaru metropolitalnego - informuje Piotr Landowski z biura prasowego szczecińskiego magistratu. - Podpisali je: województwo zachodniopomorskie, SSOM, Świnoujście oraz Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.
Granice obszaru metropolitalnego oraz transgranicznego regionu metropolitalnego Szczecina zostały wstępnie określone w koncepcji zagospodarowania przestrzennego województwa. Ich faktyczny przebieg wymaga jednak szczegółowych badań i analiz.
- Efektem porozumienia będzie stworzenie opracowania o charakterze regionalnego studium zagospodarowania przestrzennego - tłumaczy Piotr Landowski. - Powstanie ono m.in. dzięki współpracy polskich i niemieckich urbanistów. Mają w nim być wskazane granice faktycznego oddziaływania Szczecina umożliwiające zdefiniowanie transgranicznego obszaru metropolitalnego. Uwzględnione zostaną też priorytety rozwoju regionu i planowane programy inwestycyjne.
Ponieważ w naszym systemie planowania działania projektowe nie mogą przekraczać granic województwa (w tym przypadku - zachodniej granicy państwa), opracowanie będzie dotyczyło tylko polskiej części transgranicznego regionu metropolitalnego. Nie ma jednak wątpliwości, że rzeczywisty zasięg oddziaływania Szczecina wykracza poza granice kraju. Prace nad koncepcją powinny zostać zakończone w marcu 2011 r. Ich wyniki prac mają być przedstawione podczas specjalnej polsko-niemieckiej konferencji.
Podczas zebrania odbyły się też warsztaty na temat możliwości wdrożenia zintegrowanego systemu pasażerskich przewozów zbiorowych w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym. Rozmawiano m.in. na temat barier utrudniających wdrożenie takiego systemu i zapoznano się z rozwiązaniami stosowanymi na Górnym Śląsku i w Trójmieście.

Vollständiger Text/ cały tekst:
Veröffentlichung/ data publikacji: 30.04.2010