Zbigniew Czarnuch

Bajki o Unii Europejskiej postrzeganej w optyce pogranicza lubusko-brandenburskiego

Jubileusze 15 lat istnienia Euroregionu Pro Europa Viadrina i 10 lat istnienia Lubuskiego Komitetu Europejskiego.

Veröffenlichung/ data publikacji: 09.05.2009

Wędrówki religijnym tropem pogranicza

Na horyzoncie rysuje się sylwetka kościelnej wieży, na rozstajach krzyż, w oddali stary cmentarz. Wędrując po Ziemi Lubuskiej napotykamy co krok ślady życia religijnego tej ziemi, a więc ślady jej niemieckich i polskich dziejów. To stąd wywodził się niemiecki poeta Gottfried Benn, który pisał: „Historia! Zachód ją ubóstwia. Wyprowadza z niej większość swych ideologii”. Ale odkrywana na nowo historia może być też początkiem dialogu.

Auf den Spuren der Religionen im Grenzland

Am Horizont zeichnet sich die Silhouette einer Kirche ab, an der Weggabelung steht ein Kreuz, in der Ferne nimmt man einen alten Friedhof wahr. Wenn man durch Ziemia Lubuska (Lebuser Land) wandert, trifft man überall auf Spuren des religiösen Lebens dieser Region, also ihrer deutschen und polnischen Geschichte. Gottfried Benn, der aus dieser Gegend stammt, schrieb: „Die Geschichte! Der Westen vergöttert sie und leitet von ihr die meisten seiner Ideologien ab.“ Aber die wiederentdeckte Geschichte kann auch der Anfang eines Dialogs sein.

Jak żyje się Polakowi w dawnej Nowej Marchii?

Uważam siebie za praktyka pedagogiki społecznej, który działa w obrębie historii stosowanej i śledzi przejawy aktywności wąskiego, ale dość wpływowego środowiska ludzi poszukujących swego „tu i teraz” osadzonego w „tu i wtedy”, środowiska ludzi, których zwykliśmy nazywać regionalistami. Szczególnie interesuje mnie coraz powszechniejsza potrzeba zakorzeniania w miejscu zamieszkania i związane z nią przemiany postaw wobec świata wartości, zwłaszcza przewartościowujących kategorię patriotyzmu.

Wie lebt ein Pole in der ehemaligen Neumark?

Ich halte mich für einen Praktiker der Sozialpädagogik, der sich mit angewandter Geschichte befasst und die Aktivitäten eines kleinen, jedoch einflussreichen Milieus von Menschen verfolgt, die nach ihrem – im „Hier und Damals“ verankerten - „Hier und Jetzt“ suchen: Menschen, die wir als „Regionalisten“ bezeichnen.