Roman Drozd

Akcja „Wisła” – deportacja ludności ukraińskiej na ziemie zachodnie i północne Polski w 1947 roku

Komuniści przejmujący w Polsce władzę nie mieli początkowo sprecyzowanej polityki narodowościowej. Ich zdaniem problem miał rozwiązać się w wyniku ustalenia nowego kształtu terytorialnego Polski oraz przesiedleń ludności, w wyniku czego Polska stawałaby się krajem bez mniejszości narodowych.

Die Aktion „Weichsel“ – Deportation der ukrainischen Bevölkerung in die Nord- und Westgebiete Polens im Jahre 1947

Als die Kommunisten in Polen die Macht übernahmen, verfolgten sie anfänglich keine klare Nationalitätenpolitik. Ihrer Vorstellung nach sollte sich das Problem durch die Festlegung der neuen territorialen Gestalt Polens sowie der Bevölkerungsumsiedlungen von selbst lösen, denn Polen würde so zu einem Land ohne nationale Minderheiten.